Algemene voorwaarden

Mikeslutter.nl

Algemene Voorwaarden
mikeslutter.nl

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van mikeslutter.nl. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door mikeslutter.nl, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de online marketing diensten en producten van mikeslutter.nl zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords, Website realisatie en overige, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. mikeslutter.nl behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie mikeslutter.nl een  overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met mikeslutter.nl verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van mikeslutter.nl en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en mikeslutter.nl opgenomen wordt.

Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgave door mikeslutter.nl zijn geheel vrijblijvend.

3.2. Het ondertekenen van een door mikeslutter.nl uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met mikeslutter.nl.

3.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door mikeslutter.nl blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door mikeslutter.nl.  Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de  opdrachtgever en mikeslutter.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht mikeslutter.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

4.1. mikeslutter.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, het geprognotiseerde resultaat geeft geen garantie. Echter zal mikeslutter.nl, binnen haar mogelijkheden en conform afspraak, de benodigde werkzaamheden verrichten om de geprognotiseerde resultaten te realiseren, mits redelijk.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft mikeslutter.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit te aller tijde in overleg met opdrachtgever.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan mikeslutter.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan mikeslutter.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan mikeslutter.nl zijn verstrekt, heeft mikeslutter.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. mikeslutter.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat mikeslutter.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor mikeslutter.nl kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan mikeslutter.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door mikeslutter.nl of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart mikeslutter.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

5.1. Het ontwikkelen van een nieuwe website of product door mikeslutter.nl voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst.

5.2. mikeslutter.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door mikeslutter.nl onderhouden worden.

5.3. mikeslutter.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met mikeslutter.nl gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

5.4. mikeslutter.nl heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de  opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Levering en levertijd

6.1. mikeslutter.nl gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

6.2. Mocht mikeslutter.nl onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan mikeslutter.nl alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij mikeslutter.nl een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6.3. Door mikeslutter.nl gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

Overmacht

7.1. mikeslutter.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer mikeslutter.nl als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal mikeslutter.nl alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en mikeslutter.nl geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door mikeslutter.nl tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

8.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

8.2. Wijzigingen in de tarieven worden door mikeslutter.nl minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

9.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en mikeslutter.nl is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door mikeslutter.nl het verschuldigde bedrag te voldoen.

9.2. In genoemde gevallen behoudt mikeslutter.nl zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een herinnering nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 25,- aanmaningskosten verschuldigd aan mikeslutter.nl.

9.4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door mikeslutter.nl een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4  onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)

incassotarief.

9.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering mikeslutter.nl hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 9.6. Indien mikeslutter.nl abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal mikeslutter.nl het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

9.7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens mikeslutter.nl heeft voldaan.

Copyright

10.1. Het eigendom van door mikeslutter.nl verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij mikeslutter.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan mikeslutter.nl hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is mikeslutter.nl gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

10.2 mikeslutter.nl is niet verantwoordelijk voor het schenden van copyright op  door de opdrachtgever aangeleverde bestanden.

10.2. mikeslutter.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3. Al het door mikeslutter.nl vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van mikeslutter.nl niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid

11.1. Voor zover mikeslutter.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop mikeslutter.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan mikeslutter.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met mikeslutter.nl of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met mikeslutter.nl.

11.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is mikeslutter.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van mikeslutter.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3. Opdrachtgever vrijwaart mikeslutter.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van mikeslutter.nl.

11.4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. mikeslutter.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

11.5. mikeslutter.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

11.6. De opdrachtgever dient mikeslutter.nl terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door mikeslutter.nl geleden schade.

11.7. mikeslutter.nl is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

11.8. mikeslutter.nl is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Buitengebruikstelling

12.1. mikeslutter.nl heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens mikeslutter.nl niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. mikeslutter.nl zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van mikeslutter.nl kan worden verlangd.

12.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door mikeslutter.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1. mikeslutter.nl noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Reclamatie

14.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan mikeslutter.nl, waarna mikeslutter.nl deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan mikeslutter.nl binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

14.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wat zeggen mijn klanten over mij?

Lees hun reacties